TURKKED.org

KÖPEK EĞİTİM DERNEĞİ Web Sitesine Hoşgeldiniz

Dernek Tüzüğü

Köpek Eğitim Derneği  Tüzüğü 
 
Derneğin Adı ve Merkezi :

Köpek Eğitim Derneği   
 

Madde 1:

Derneğin Adı: . Köpek Eğitim Derneği ’dir.  
 
Derneğin merkezi Ankara’dır. 
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 
 
Madde 2:Derneğin Amacı :

İş , spor ve ev köpeklerinin toplumda yaygınlaştırılıp sevilmesi için çalışmak,

Köpeklerin eğitimlerinde modern ve pozitif eğitim yöntemlerinin kullanılmasını özendirmek, bunun  için  gereken her türlü çalışmayı yapmak

Köpeklerin üretimlerinin kayıt altına alınması için çalışmalar yapmak,yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak.Köpekli sporların yaygınlaştırılmasına çalışmak.Bu amaç doğrultusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışında konu ile ilgili dernek ve kuruluşlarla yasalar çerçevesinde ortak ilşkiler kurmak.Ülkemizin FCI(Federation Internationale Cynologica) üyesi olabilmesi için çalışmalar yapmak,yapılan çalışmaları destek olmak.

Köpeklerin her türlü eğitimleri ile ilgili kuruluşlar açmak,resmi veya diğer kişi ve kuruluşların bu konudaki istek ve ihtiyaçlarını karşılamak.

Köpek eğitimine ilgi duyan kişiler için seminer , çalıştay ve kurslar düzenlemek.Bu sayede ülkemizdeki köpek eğitmenliği mesleğinin daha bilimsel ve dünya ölçütlerinde yapılmasını sağlamak.Bu amaç için diğer ülkelerdeki konu ile ilgi dernek ,vakıf vb.kuruluşlarla ilşkiler kurmak ve oralardaki deneyim ve bilgi birikimini ülkemize taşımak.

Köpek eğitim yarışmaları ve gösteriler düzenlemek.

Bu tip organizasyonların düzenlenmesine yardımcı olmak,katkı sağlamak.

Köpeklerle yapılan sporlar konusunda toplumu bilinçlendirmek ve özellikle gençlerin köpekli sporlara olan ilgilerini artırarak desteklemek.Köpekli sporların yapılabileceği ortamları oluşturmak.

Köpeklerin eğitimi,üretimi, kayıtlarının tutulması,sağlıklarının korunması ,beslenmesi ve benzeri konularda bilimsel çalışmalar yapmak ve konu ile ilgili çalışma yapanlara olanaklar ölçüsünde maddi manevi katkılarda bulunmak.

Gerçek ve tüzel kişilerin can ve mal güvenliklerinin korunmasında köpeklerin önemini topluma anlatmak ve konu ile ilgili çalışma yapmak,hizmet vermek. 
 


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri  
 
1-Amaçlar doğrultusunda  kurslar ,seminerler ,çalıştaylar,paneller gibi toplantılar düzenler.  

2-Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır ve taşınmaz mallar satın alır,kiralar,mevcutları kiraya verir. 

3-Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirabilmek için ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir. 

4-Lokal açar ,sosyal ve kültürel tesisler kurar. 

5-Amaçları ve sorumlulukları çerçevesinde basılı ve görsel hertürlü kitap,bülten broşür gibi eserleri basmak ,bastırmak ve dağıtmak. 

6-Dernek amaçları doğrultusunda vakıf,federasyon gibi kuruluşların kurulmasına öncülük etmek ,kurulmuş olanlara üye olmak. 

7-Yurt dışındaki konusu ile ilgili derneklere üye olmak onlarla ortak çalışmalar yapmak. 

8-Üyeler arası ilişkileri güçlendirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. 

9-Yasal  zeminlerde yardım  toplamak ve bağış kabul etmek. 

10-Ülkemiz köpek gen yapısının güçlendirilmesi için yurt dışından köpek getirmek,getirenlere olanaklar ölçüsünde maddi-manevi destek olmak. 

11-Köpeklerle ilgili hertürlü yarışmalar düzenlemek..Gerekirse bu yarışmaları uluslar arası düzeyde organize etmek ve uluslar arası kuruluşlarla ortak çalışmak.  

12-İhtiyaç duyulan yerlerde şubeler veya temsilcilikler kurmak. 

13-Amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalara katılmak.

Derneğin Faaliyet Alanı 
 
Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
Üyelik Türü 
 
Madde 3 :

Asil Üyelik ve Onur Üyeliği’dir 
Asil üye: fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.  
Onur Üyesi: Onur Üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu önerisi, Merkez Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.  
 
Üye Olma 
 
Madde 4 :

Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi Derneğe üye olabilir.  
 
Tüzel kişilerin giriş bedeli en az bin Yeni Türk Lirasıdır. Tüzel kişileri dernekte; kendi yetkili organlarının atadığı gerçek kişi temsil eder .  
Onur üyeleri Genel Kurul kararı ile seçilirler.  
Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun olan başvuruları olumlu sonuçlandırır. Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre Üyelik Kartı verilir. Türkiyede yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile, derneğe üye olabilirler. Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz. 
 
Onursal (Fahri) Başkanlık 
 
Madde 5:

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, Derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan, Dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Merkez Genel Kurulunun kararı ile Onursal (Fahri) Başkan seçilirler.  
 
Üyelikten Çıkma 
 
Madde 6 : 
Üyelikten çıkma:Her üye Merkez Yönetim Kuruluna, verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur. 
Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.  
 
 

Üyelikten Çıkarılma 
 

Madde 7 :

Üyelikten çıkarılma; 
a) Merkez veya Şube Disiplin Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar, 
b) En az bir yıllık aidatını ödemeyenler, 
c) Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler, 
d) Tüzük ve iç Yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, 
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.  
Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması, Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır, bu kurulun görüşü Şube Yönetim Kuruluna iletilir. Şube Yönetim Kurulu kararı ile üye kaydı silinir.  
Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk Olağan Merkez Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır.  
C fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkartma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler.  
A ve D bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.  
B bendine göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.  
Hangi nedenle olur ise olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.  
 
Üyelik Hakları 
 
Madde 8 :

Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz..  
Asil Üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan yada oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.  

Onur Üyesi; Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.  
 
Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır 
Çıkan veya çıkarılan üye Dernek mallarında hak iddia edemez. 
Dernek Organları 
 
Madde 9:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
1-Genel kurul,  
2-Yönetim kurulu, 
3-Denetim kurulu, 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 
 
Madde 10:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden;ve şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.  
 
Genel kurul; 
 
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.  
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
 
Çağrı Usulü 
 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
 
 
 

Toplantı Usulü 
 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  
 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
 
Madde 11:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 
 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 
 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 
 
 
 
 
 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
 
Madde12:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi, 
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması, 
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
13-Derneğin vakıf kurması, 
14-Derneğin fesih edilmesi, 
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
 
 
 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
 
Madde 13:

Yönetim kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1(bir) başkan, 1(bir)genel sekreter, 1 (bir) sayman ve 2 (iki) üye  belirler.  
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.  
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  
 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, 
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
14- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
 

Madde 14:

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
 
 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  
Derneğin Gelir Kaynakları  
 
Madde 15:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
1-Üye aidatı:Yıllık aidatın iki katından az ve beş katından çok olmamak üzere giriş aidatı alınır. Üyelerden yıllık 20 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir, 
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’sive diğer gelirlerin %10’u altı ayda bir genel merkeze gönderilir, 
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 
7-Diğer gelirler 
 
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler  
 
Madde 16:

Defter tutma esasları; 
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık bürüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.  
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 
 
Kayıt Usulü 
 
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.  
Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.  
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  
 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 
 
Defterlerin Tasdiki 
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 
 
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17:

Gelir ve gider belgeleri; 
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
Alındı Belgeleri 
 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.  
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 
Yetki Belgesi 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.  
Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.  
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.  
 
Beyanname Verilmesi 
 
Madde 18:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.  
 
Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir: 
 
Genel kurul sonuç bildirimine; 
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,Eklenir. 
 
Taşınmazların Bildirilmesi 
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.  
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. 
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. 
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 
 
Değişikliklerin Bildirilmesi 
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
 
Derneğin İç Denetimi

Madde 20:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 
 
Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  
 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22:

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.  
 
Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 
 
 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 

Madde 24-

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. 
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.  
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. 
 
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, merkez genel kurulundan en az iki ay önce olacak şekilde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 
 

Temsilcilik Açma

Madde 26:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  
 
Tasfiye İşlemleri 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Köpek Eğitim Derneği” ibaresi kullanılır.  
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  
 
Hüküm Eksikliği

Madde 29:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  
Bu tüzük 29 (Yirmidokuz) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret158043
Hava Durumu